Newsletter Februar 2021

Newsletter Februar 2021


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 (par correspondance)


ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021

En raison de la situation actuelle et comme déjà annoncé dans le dernier bulletin, nous sommes malheureusement contraints de tenir notre assemblée générale par correspondance. Cela aura lieu au cours du mois de mars. 

Ainsi vous recevrez tous les documents par courrier. Les rapports, bilans, classement club, le programme de 2021 et bien sûr un bulletin de vote sur lequel vous devrez donner votre avis en répondant à toutes les questions par OUI ou NON. Il s’agit par exemple du changement d'adresse de notre siège social (puisque notre concessionnaire BMW a maintenant changé et déménagé à un nouvel emplacement) ce qui nécessite la mise à jour des statuts, la cotisation annuelle pour 2022 ainsi que toutes les autres questions présentent sur le bulletin de vote. Tout cela doit être entériné a l’occasion de l'assemblée générale annuelle.
Veuillez SVP cocher, signer et renvoyer dans l'enveloppe affranchie ci-jointe ou sous forme de scan par courriel.

Si vous souhaitez participer activement et vous impliquer dans le conseil d'administration, vous devez exceptionnellement cette année avoir soumis votre candidature avant le 12 mars 2021 par courrier ou par courriel. N’hésitez pas, il y a suffisamment de choses à faire ! – Unique condition : être membre depuis 2 années (Art.31 de nos statuts)

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2021

Anlässlich der momentanen Lage sind wir leider gezwungen, unsere diesjährige Mitgliederversammlung, wie bereits in dem letzten Newsletter angekündigt, ausnahmsweise auf schriftlichem Weg durchzuführen. Dies wird dann im Laufe des Monats März stattfinden.

Ihr werdet dementsprechend, wie bereits erläutert, alle Dokumente, Berichte, Bilanzen sowie das Club-Klassement, das Programm für 2021 und selbstverständlich auch einen Fragebogen, auf dem Ihr alle anstehenden Fragen mit JA oder NEIN beantworten könnt, schriftlich zugestellt bekommen. Einige dieser Fragen drängen sich dieses Jahr einfach auf, so z.B. die Änderung der Adresse unseres Sitzes (hierbei handelt es sich um die Adresse der BMW-Vertretung, die ja bekanntlich gewechselt hat und jetzt eine neue Anschrift hat), was nun einmal eine Statutenänderung erfordert, oder das Festlegen des jährlichen Mitgliedschaftsbeitrags für 2022, usw. – all das muss durch die Jahreshauptversammlung, also durch Euch, entschieden werden.

Also bitte ankreuzen, unterschreiben und mittels beiliegenden, frankierten Umschlags oder als Scan per Mail zurückschicken.

Falls Ihr aktiv mitarbeiten und Euch im Vorstand engagieren möchtet, müsst Ihr Eure Kandidatur dieses Jahr ausnahmsweise bis zum 12. März 2021 auf dem Postweg oder per Mail eingereicht haben. Nicht lange zögern, es gibt genug zu tun! – Einzige Bedingung: eine Mitgliedschaft von 2 Jahren (Art.31 unsere Satzung)

GENERALVERSAMMLUNG 2021

Wéinst der aktueller Situatioun musse mir eis dësjäreg Generalversammlung, wéi schon an der leschter Newsletter ugekënnegt, ausnahmsweis schrëftlech duerchféieren. An dat geschitt dann am Laf vum Mount Mäerz.

Dir kritt dann, wéi och schon erkläert, alles schrëftlech zougestalt, all Rapport, eise Bilan, d’Klassement an de Programm an natierlech och e Froebou (Questionnaire) wou dir all eis Froen mat JO oder NEE beäntwere kënnt. E puer där Froen drängen sech dëst Joer einfach op, wéi z.B. de „changement d’adresse“ vun eisem Siège Social, (well dëse war beim BMW-Dealer an do huet de Propriétaire an d‘Adresse kierzlech gewiesselt) an dat erfuerdert nun emol eng Statutenännerung, oder d’Festleeë vum Montant vun der Cotisatioun 2022, asw. – an dat muss alles d’Assemblée Générale, also Dier, décidéieren.

Also ukräizen, ënnerschreiwen a mat der virfrankéierter Envelope zeréckschécken oder ascannen an zeréck mailen w.e.g.)!

Falls Dir aktiv wëllt matschaffen an Iech an eisem Comité wëllt engagéieren, musst Dir dëst Joer ausnahmsweis Är Kandidatur fir de Comité virum 12. Mäerz 2021 eraschécken oder mailen. Zëckt net lang, et ass genuch ze dinn! – Eenzeg Bedingung: 2 Joër Clubmember! (Art.31 vun eise Statuten)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formulaire d'inscrition à remplir et à renvoyer par voie postale ou courriel s.v.pl.
Anmeldeformular ausfüllen und zurücksenden oder mailen bitte.
Umeldeformulär ausfëllen an zeréckschécken oder mailen w.e.g.